موجودی

مرتب سازی بر اساس
کاربری
ساختمان پیش ساخته
مساحت
18 مترمربع
  • شماره# 006
کاربری
ساختمان پیش ساخته
مساحت
18 مترمربع
  • شماره# 005
کاربری
ساختمان پیش ساخته
  • شماره# 004
کاربری
ساختمان پیش ساخته
مساحت
بدون محودیت
  • شماره# 003
کاربری
ساختمان پیش ساخته
مساحت
15 مترمربع
  • شماره# 002
کاربری
ساختمان پیش ساخته
مساحت
50 مترمربع
  • شماره# 001
کاربری
کانکس
نوع کانکس
طول
6.00 متر
عرض
2.40 متر
ارتفاع
2.20 متر
  • شماره# 3485
کاربری
تجهیزکارگاه
نوع ساختمان پیش ساخته
طول
نامحدود
عرض
نامحدود
ارتفاع
نامحدود
  • شماره# 5680
کاربری
تجهیزکارگاه
نوع ساختمان پیش ساخته
طول
نامحدود
عرض
نامحدود
ارتفاع
نامحدود
  • شماره# 5512
کاربری
تجهیزکارگاه
نوع ساختمان پیش ساخته
طول
نامحدود
عرض
نامحدود
ارتفاع
نامحدود
  • شماره# 5587